Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Secretar

BOR ADELA BIANCA

Functia: Secretar
Data si locul nasterii 14.09.1988
Starea civila: Casatorita
Profesie:
Educatie si formare: Universitatea Dimitrie Cantemir Facultatea de Drept
Master Stiinte Juridice\Proceduri Juridice si profesii liberale

 

Principalele atribuţii ale secretarului general in baza O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;
 • participă la şedinţele consiliului local;
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 • coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului ;
 • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;
 • asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
 • poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 • efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;
 • numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
 • informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 • asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 • urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se afla in conflict de interese si informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 • certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ-teritoriale;
 • alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar;