Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Componența Consiliul Local

Membrii Consiliului Local Sâncraiu de Mureș:

Nr. Crt. Numele si prenumele
1 Bharta Szabolcs – Viceprimar
2 Danciu Alin Florin – PNL
3 Ciula Alexandru – PNL
4 Mihalut Damian Danut – PNL
5 Fulger Vasile – PNL
6 Toca Daniel Cristian – PNL
7 Turcu Andreea – PNL
8 Hamar Alpar Beniamin – UDMR
9 Irsai Attila – UDMR
10 Miklos Imre Bela – UDMR
11 Moldovan Stefan Iustian Liviu – PSD
12 Roman Viorel – PSD
13 Bumbac Ioan Nicolae – PSD
14 Morariu Mihai Teodor – USR
15 Grama Florin – PRO România

 

Comisii de specialitate

Comisia nr. I – Comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret, sport și protecție copii

 1. Ciula Alexandru – Președinte
 2. Hamar Alpar Beniamin – Secretar
 3. Toca Daniel Cristian – Membru
 4. Roman Viorel – Membru
 5. Morariu Mihai Teodor – Membru

 

Comisia nr. II – Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism

 1. Fulger Vasile – Președinte
 2. Grama Florin – Secretar
 3. Turcu Andreea – Membru
 4. Moldovan Stefan Iustian Liviu – Membru
 5. Miklos Imre Bela – Membru

 

Comisia nr. III – Comisia de specialitate pentru activități economico-financiară, juridică și disciplină, muncă și protecție socială

 1. Gal Sandor – Președinte
 2. Danciu Alin Florin – Secretar
 3. Mihalut Damian Danut – Membru
 4. Bumbac Ioan Nicolae – Membru
 5. Agoston Antal Lehel – Membru

 

Atribuţiile Consiliului Local in baza O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

 • aprobă statutul comunei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 • alege viceprimarul, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali;
 • aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;
 • exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;
 • hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii;
 • aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
 • stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
 • aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 • aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;
 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
 • hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei,  precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 • hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, în condiţiile legii;
 • avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
 • atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.
 • consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
  1. educaţia;
  2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
  3. sănătatea;
  4. cultura;
  5. tineretul;
  6. sportul;
  7. ordinea publică;
  8. situaţiile de urgenţă;
  9. protecţia şi refacerea mediului;
  10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
  11. dezvoltarea urbană;
  12. evidenţa persoanelor;
  13. podurile şi drumurile publice;
  14. serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
  15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
  16. activităţile de administraţie social-comunitară;
  17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
  18. punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
  19. alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
 • sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 • aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
 • poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
 • poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
 • hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.
 •  poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei,  în baza unui regulament propriu.

Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.