Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Componența Consiliul Local

Membri Consiliului Local Sâncraiu de Mureș:

Nr. Crt. Numele si prenumele
1 Gal Sandor – Viceprimar
2 Danciu Alin Florin – PNL
3 Ciula Alexandru – PNL
4 Mihalut Damian Danut – PNL
5 Fulger Vasile – PNL
6 Toca Daniel Cristian – PNL
7 Turcu Andreea – PNL
8 Agoston Antal Lehel – UDMR
9 Irsai Attila – UDMR
10 Miklos Imre Bela – UDMR
11 Moldovan Stefan Iustian Liviu – PSD
12 Roman Viorel – PSD
13 Bumbac Ioan Nicolae – PSD
14 Morariu Mihai Teodor – USR
15 Grama Florin – PRO România

 

Comisii de specialitate

Comisia nr. I – Comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret, sport și protecție copii

 1. Ciula Alexandru – Președinte
 2. Irsai Attila – Secretar
 3. Toca Daniel Cristian – Membru
 4. Roman Viorel – Membru
 5. Morariu Mihai Teodor – Membru

 

Comisia nr. II – Comisia de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism

 1. Fulger Vasile – Președinte
 2. Grama Florin – Secretar
 3. Turcu Andreea – Membru
 4. Moldovan Stefan Iustian Liviu – Membru
 5. Miklos Imre Bela – Membru

 

Comisia nr. III – Comisia de specialitate pentru activități economico-financiară, juridică și disciplină, muncă și protecție socială

 1. Gal Sandor – Președinte
 2. Danciu Alin Florin – Secretar
 3. Mihalut Damian Danut – Membru
 4. Bumbac Ioan Nicolae – Membru
 5. Agoston Antal Lehel – Membru

 

Atribuţiile Consiliului Local

Conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, consiliul local are următoarele atribuţii:

 • alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, după caz;
 • stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din aparatul propriu;
 • aprobă statutul comunei sau al orasului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
 • avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;
 • aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare;
 • aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 • stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
 • aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
 • administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;
 • hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 • hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei sau orasului, după caz, în condiţiile legii;
 • înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora;
 • instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
 • hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local; exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
 • analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
 • stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri apartinând căilor de comunicaţii de interes local;
  aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;
 • asigură, potrivit competenţelor sale, conditiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea acestora;
 • hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic; contribuie la organizarea de activităti ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
 • hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;
 • acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vietii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
 • contribuie la realizarea măsurilor de protectie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
 • înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora; atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de piete şi de obiective de interes public local;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;
 • conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al comunei sau al oraşului;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
 • sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; asigură libertatea comerţului şi încurajează libera initiativă, în condiţiile legii.